Klauzula RODO – Fundacja Prowadnica

<<<< Wróć do informacji o koncertach
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 • Zbieramy dane w postaci imienia i nazwiska, telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz dobrowolnej informacji o posiadaniu Unijnego Certyfikatu Covid i przetwarzamy je w celu umożliwienia uczestnictwa w koncertach “Ścieżka do Betlejem” oraz informowania o zmianie sytuacji dotyczącej tych koncertów.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Prowadnica z siedzibą w Bolszewie (84-239) przy ul. Krasickiego 5, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000893029, NIP 5882467405, REGON 388594504.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się, wysyłając list do siedziby Fundacji lub drogą mailową pod adresem iod@prowadnica.org.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody.
 • Dane te udostępnione mogą zostać jedynie podmiotom, w których siedzibach organizowane są koncerty lub które wymagają tych danych do zorganizowania koncertów.
 • Dane te będą przechowywane do czasu odbycia się koncertu lub wycofania chęci uczestnictwa w nim.
 • W odniesieniu do tych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Macie Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do prezesa UODO.
Do góry

EltenLink