Statut – Fundacja Prowadnica

Tekst jednolity z dn.
06.06.2022 r.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
1. Fundacja „Prowadnica”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Dawida Piepera, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10.03.2021r przez notariusza Annę Bladowską w kancelarii notarialnej położonej w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 8/4 i zapisanym pod Repertorium A numer 1266/2021.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 2
Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Krasickiego 5 w Bolszewie, w powiecie wejherowskim.

§ 3
1. Fundacja prowadzi działalność na całym terenie Rzeczpospolitej Polski i za granicą.
2. Fundacja może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniających ją znaków graficznych i symboli.

§ 4
Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym w Ustawie o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II
Działalność Fundacji

§ 5
1. Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów określonych w niniejszym Statucie i nie działa w celu osiągnięcia zysków.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Statucie.

§ 6
Cele działania Fundacji:
– Wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo środowiska niewidomych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz tego środowiska,
– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób z dysfunkcją wzroku,
– promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocja aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
– Tworzenie i promowanie narzędzi informatycznych ułatwiających używanie oprogramowania, stron Internetowych i urządzeń elektronicznych przez osoby niewidome,
– edukacja, szkolenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
– działalność na rzecz krajowej i międzynarodowej integracji środowiska osób niewidomych oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej tego środowiska.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocję ich inicjatyw,
– organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów,
prezentacji, kursów, szkoleń i wykładów,
– przygotowywanie i rozwijanie narzędzi informatycznych, oprogramowania oraz urządzeń elektronicznych wspierających realizację celów Fundacji,
– doradztwo w zakresie dostępnego projektowania narzędzi informatycznych, w szczególności oprogramowania oraz stron Internetowych,
– doradztwo w zakresie doboru sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przez osoby niewidome,
– organizowanie imprez kulturalnych,
– działalność wydawniczą i publicystyczną,
– opracowywanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
– pośredniczenie w kontaktach z osobami niewidomymi,
– fundowanie stypendiów.

§ 8
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może również:
1. Wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz z innymi organizacjami,
2. Zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9
Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, środki płatnicze i papiery wartościowe. W szczególności środki pieniężne w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych wniesione przez Fundatora w tym kwota 1.000 (tysiąc) złotych przeznaczona na działalność gospodarczą.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
– darowizn, zapisów i spadków,
– dotacji, grantów, subwencji, udziałów i lokat,
– zbiórek publicznych,
– dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
– przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego, odsetek bankowych, oraz zysków z innych instrumentów finansowych,
– majątku Fundacji,
– prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 12
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13
Organami Fundacji są:
– Zarząd Fundacji,
– Komisja Rewizyjna.

§ 14
1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji.
2. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
3. W skład Zarządu może wejść Fundator.
4. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
– Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
– Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– Orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,
– Śmierci członka,
– Nienależytego wykonywania powierzonej funkcji potwierdzonego jednomyślną decyzją Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Zarządu.
7. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.

§ 15
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad ustalonych uchwałą Zarządu. W stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 16
1. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
– uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
– sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
– ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
– reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
– przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
– przedkładanie Komisji Rewizyjnej rocznego raportu o działalności Fundacji,
– przedkładanie rocznego raportu z działalności Fundacji właściwemu ministrowi,
– wykonywanie uchwał Komisji Rewizyjnej,
– sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości corocznych oraz wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji, po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.
2. Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważnieni są:
– w sprawach niemajątkowych lub sprawach majątkowych w kwocie nieprzekraczającej 5000zł, każdy członek Zarządu,
– w sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000zł: samodzielnie Prezes Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z członkiem Komisji Rewizyjnej.
3. Zarząd może powołać pełnomocników działających w zakresie powierzonych uprawnień.

§ 17
1. Każdy członek Zarządu ma prawo zwołać posiedzenie Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na rok. Obowiązek zwołania wymaganych posiedzeń Zarządu ciąży na Prezesie Zarządu.
3. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji pod warunkiem, że każdy z członków Zarządu wyrazi na to zgodę.
4. O posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 18
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej oraz nadzoru Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż sześciu członków powołanych bezterminowo.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
– członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
– osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Członek Komisji Rewizyjnej zaprzestanie pełnić swoją funkcję z chwilą:
– złożenia pisemnej rezygnacji na ręcę jednego z członków Zarządu,
– skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,
– śmierci członka,
– Nienależytego wykonywania powierzonej funkcji potwierdzonego jednomyślną decyzją pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i wszystkich członków Zarządu.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 19
Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– Opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
– doradzanie w sprawach bieżącej i wieloletniej działalności Fundacji,
– przedstawianie Zarządowi propozycji projektów do realizacji.

§ 20
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z inicjatywy własnej, na wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub Prezesa Zarządu. Zwołanie posiedzenia na wniosek powinno nastąpić w ciągu czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się listami poleconymi lub pocztą elektroniczną wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. W wypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Głosowanie może odbywać się w drodze pisemnej.
6. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji pod warunkiem, że każdy z członków wyrazi na to zgodę.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 21
Zmian niniejszego Statutu Fundacji może dokonać Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany Statutu mogą dotyczyć jego wszystkich postanowień, nie wyłączając zmian celów Fundacji.

§ 22
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, jeżeli Fundacja osiągnęła cele, dla których została powołana lub jeżeli wyczerpały się jej środki finansowe.
2. Majątek pozostający po likwidacji Fundacji powinien zostać przeznaczony na realizację celów statutowych w sposób określony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23
Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Do góry

EltenLink