Regulamin Konkursu Właściwe Drzwi, edycja 2021 – Fundacja Prowadnica

<<<< Wróć do informacji o Konkursie

§ I. Konkurs i organizator

Konkurs “Właściwe Drzwi”, edycja 2021, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Fundację Prowadnica, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000893029, zwaną dalej Organizatorem.

§ II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie (do dziesięciu) miejsc, dla których zostaną wykonane eksperymentalne tabliczki z napisami w alfabecie brajla, do umieszczenia na drzwiach, przyciskach, barierkach lub w podobnym miejscu.

§ III. Uczestnicy

W konkursie uczestniczyć mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, prowadzące lub zarządzające budynkami użyteczności publicznej znajdującymi się na terytorium Polski, w szczególności instytucjami administracji publicznej oraz oświaty.

§ IV. Warunki uczestnictwa

W ramach Konkursu można wnioskować o wykonanie do stu tabliczek z napisami w alfabecie brajla, do dowolnego zastosowania informacyjnego.
Tabliczki mogą składać się z maksymalnie trzech linii tekstu, do 20 znaków w każdej.
Zgłoszenie Konkursowe należy wypełnić i przesłać elektronicznie do dnia 12 listopada 2021 r. poprzez formularz dostępny na stronie Internetowej https://prowadnica.org/konkurs-wlasciwedrzwi2021-zgloszenie .
Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie jedno zgłoszenie.

§ V. Rozstrzygnięcie Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną podane do dnia 15 listopada 2021 r. Informacja ta zostanie podana na stronie Internetowej Organizatora oraz jego portalach społecznościowych.
Z uczestnikami, którzy zostaną wybrani w toku Konkursu, Organizator zawrze umowę, która zostanie podpisana do dnia 30 listopada 2021 r.

§ VI. Kryteria

Podczas rozstrzygania Konkursu pod uwagę brane będą:

 • Celowość montażu tabliczek, tzn. ich użyteczność dla osób niewidomych przebywających regularnie w budynku lub go odwiedzających,
 • Poprzednie doświadczenie we współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku przez Uczestnika,
 • Lokalizacja podmiotu, warunkująca łatwość i skuteczność współpracy z Organizatorem.

§ VII. Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator zobowiązuje się do darmowego wykonania, dla podmiotów wyłonionych w toku Konkursu, tabliczek zawierających ustalone informacje w alfabecie brajla, a także ich przekazania do dnia 15 grudnia 2021 r. Termin ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.
Zważywszy na eksperymentalny charakter Konkursu, Organizator ma prawo do wyboru, w porozumieniu z Uczestnikiem, formatu, materiału oraz techniki wykonania tabliczek.
Organizator nie odpowiada za montaż tabliczek, a jedynie ich wykonanie.
Organizator zastrzega sobie prawo do skontrolowania poprawności i celowości montażu tabliczek.

§ VIII. Prawa i obowiązki Uczestnika

Uczestnik wyłoniony w toku konkursu jest zobowiązany przekazać do dnia 19 listopada 2021 r. specyfikację – listę tabliczek do wykonania.
Uczestnik, który otrzyma wspominane tabliczki, zobowiązany jest do ich montażu w ciągu 10 dni roboczych od ich otrzymania, w sposób umożliwiający komfortowy dostęp osobom z dysfunkcją wzroku, a także zachowania ich w ustalonych punktach przez okres przynajmniej dwóch lat, o ile nie dojdzie do zmiany przeznaczenia oznakowanej przestrzeni, remontów lub innych czynników uzasadniających demontaż.
Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie zdjęć tabliczek oraz umieszczenie ich na stronie Internetowej, portalach społecznościowych, w biuletynach oraz innych materiałach informacyjnych Organizatora, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.
Wyłoniony uczestnik zobowiązuje się także do poinformowania o uczestnictwie w konkursie oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i montażu tabliczek na swoich stronach Internetowych, portalach społecznościowych lub w podobnych miejscach, z uwzględnieniem informacji, że tabliczki zostały wykonane i przekazane przez “Fundację Prowadnica” w ramach konkursu “Właściwe Drzwi”, finansowanego z funduszu “Nowy Akumulator Społeczny”, współfinansowanego ze środków “Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” w ramach “Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” na lata 2021-2030.

§ IX. Postanowienia końcowe

W razie nieuwzględnienia danej sytuacji w niniejszym regulaminie, obowiązują zasady Kodeksu Cywilnego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną (58-743-21-92) lub poprzez wiadomość e-mail (fundacja@prowadnica.org).

Zmiany dotyczące naboru uzupełniającego

 1. W naborze uzupełniającym nie mogą brać udziału instytucje, które zostały wyłonione w toku naboru głównego i z którymi zawarta została już umowa.
 2. W naborze uzupełniającym wyłonionych zostanie do pięciu instytucji.
 3. W naborze uzupełniającym zmienia się daty graniczne poszczególnych etapów w następujący sposób:
  • Zgłoszenia wniosków: do 23 stycznia 2022 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 lutego 2022 r.
  • Przekazanie specyfikacji: do 28 lutego 2022 r.
  • Podpisanie umów: do 30 kwietnia 2022 r.
  • Wykonanie tabliczek: do 31 lipca 2022 r.
Do góry

EltenLink